دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 1019، آبان 1385 (95) 
تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون

محمود عبداللهی؛ سیدمحمدجواد کلینی؛ حسین پاگردمقنی