دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 1019، پاییز 1385 (95) 
4. تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون

محمود عبداللهی؛ سیدمحمدجواد کلینی؛ حسین پاگردمقنی