بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای...

نویسندگان

چکیده

انتخاب تجهیزات برش متناسب با خصوصیات مواد سنگی، باعث کاهش هزینه های عملیات می شود. از این رو لازم است تا قبل از انتخاب و به کارگیری ماشین حفاری یا برش، میزان سایش سنگ به دست ‌آید. انجام آزمایشهایی مانند تعیین مقاومتهای فشاری، خمشی، سایشی و سختی سایش سورشار برای بررسی رفتار سنگها در برابر ساییده شدن، پیشنهاد شده است. این در حالی است که نقش خصوصیات پتروگرافیکی، مثل بافت سنگ، به خوبی بررسی نشده است. مدلهایی که منحصرا درجة سیمان شدگی و میزان کوارتز سنگ را معیار قرار
می دهند، چون خصوصیات ترکیبی و بافتی سنگ را در نظر نمی گیرند، از ارائه درجه سایندگی آن عاجزند. در این مطالعه، تأثیر خصوصیات بافتی و ترکیبی سنگ و مدلهای ضریب بافت، بر قابلیت برش و سایش سنگ، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور نمونه هایی از 5 گروه سنگهای ساختمانی ایران (تراورتن، سنگ چینی، دولومیت، مرمریت و گرانیت)، مورد آزمایش سختی سایشی سورشار قرار گرفت و ضریب بافت آنها تعیین شد. بررسی حاضر نشان می دهد که اندیس سایش سورشار نمی تواند رابطه مناسبی را در هریک از گروههای سنگی، بین سختی سنگ و بافت آن، به دست دهد. این در حالی است که رابطه نسبتاً خوبی بین میانگین ضریب بافت و میانگین اندیسهای سایش سورشار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها