مقایسه تاثیر نسبت ابعاد نمونه و فشار جانبی بر مقاومت فشاری

نویسندگان

چکیده

در طراحی پروژه های مختلف عمرانی و معدنی نظیر پایه پلها و پایه های معدنی، آگاهی از رابطه مقاومت سازه با نسبت اندازه ابعاد آن ضروری می باشد. با انجام آزمون های آزمایشگاهی می توان به این رابطه دست یافت. لذا برروی نمونه هایی با نسبت ابعاد متفاوت از سه نوع سنگ (دولومیت اصفهان، سنگ آهک بوکان و ماسه سنگ گدوک) به منظورتعیین تاثیر شکل برمقاومت فشاری تک محوره آزمایشهایی انجام شد. از تجزیه و تحلیل نتایج این آزمایشها یک رابطه کلی به صورت ارایه شد که در آنL ,D , به ترتیب قطر، طول و مقاومت فشاری تک محوره با نسبت بوده و مقدار ضریب K برای سنگهای مذکور به ترتیب 14/1 ، 21/ 1 و 96/0 حاصل شد. همچنین با توجه به شباهتی که بین تاثیر نسبت بر مقاومت فشاری تک محوره و فشار جانبی بر مقاومت فشاری سه محوره متصور است، بر روی نمونه سنگهای مذکور، با نسبت آزمایش سه محوره در فشارهای جانبی متفاوت صورت گرفت و منحنی های نسبت به و نسبت به با یکدیگر مقایسه شدند. با حذف عامل مقاومت فشاری در روابط مذکور فرمولهایی خطی به شکل عمومی بین نسبت
و و نهایتا یک رابطه واحد برای هر سه نوع سنگ به صورت 3789/6- 7515/8 با ضریب تصمیم گیری 9534/0 ارایه گردید. با استفاده از شبیه سازی انجام شده در این مطالعه و در محدوده نتایج حاصل از آن می توان به جای آزمایش سه محوره که مشکل و پر هزینه است، یکسری آزمایش تک محوره با شکلهای متفاوت از نمونه انجام داده، نتایج تستهای سه محوره را تخمین زد.