تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس

نویسندگان

چکیده

هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده مستلزم داشتن برآورد از وضعیت آتی می‌باشد، و این کار فقط با پیش‌بینی میسر است. بنگاههای تولیدی برای انجام برنامه‌ریزی تولید، تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه‌ها، بررسی سرمایه‌گذاری جدِید جهت توسعه و مواردی از این قبیل به پیش‌بینی قیمت محصول احتیاج دارند. در این مقاله قیمت مس در سالهای 1995 تا 2004 به روشهای: میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی، هموارسازی نمایی، و هموارسازی نمایی تعدیل شده برآورد گردیده و سپس نتایج پیش‌بینی با قیمتهای واقعی مقایسه شده‌اند، و در نهایت روشهای مختلف به وسیله دو شاخص اعتبارسنجی میانگین قدرمطلق انحرافها (MAD) و نشانگر ردیاب (TS) مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتیجه بررسی نشان داد که مدل هموارسازی نمایی تعدیل شده با پارامترهای و بهترین پاسخ را می دهد، و قیمت مس در سال 2005 با استفاده از این مدل 37/117 سنت بر پوند تخمین زده می‌شود.

کلیدواژه‌ها