تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله قصد داریم کاربرد مدل کریف را برای تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی داده های موجود یکی از میادین هیدروکربوری ایران مورد بررسی قرار دهیم .اساس این مدل استفاده از سرعت امواج فشاری و برشی است . پیشرفت های اخیر در صنعت نفت و ساخت ابزارهای جدید و مدرن در نمودارگیری درون چاهی سبب شده تا میزان علاقمندی به برداشت امواج صوتی فشاری و برشی و نیز تعبیر و تفسیر آنها با هدف تعیین ترکیبات سنگ شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی سازندها و نوع سیال روز به روز افزایش پیدا کند. همانطوریکه می دانیم معادلات اساسی ارایه شده از سوی وایلی وریمر (Wyllie,1956&Raymer,1980) در تعبیر و تفسیر های پتروفیزیکی سازندها اغلب مورد استفاده قرار
می گیرند اما معادلات مذکور تنها ازموج فشاری بهره می برند. در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی مدل کریف(Krief,1990) و کاربرد آن در تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی سازند های مختلف ، کاربرد عملی این مدل در یکی از میادین هیدروکربوری ایران را نیز بررسی کنیم .این مدل بر اساس رابطه بین مربعات سرعت امواج فشاری و برشی با تخلخل و نوع سیال سازند که به صورت علمی _ تجربی است، بنا نهاده شده است. بر این اساس اگر نمودار متقاطع مربعات سرعت امواج فشاری و برشی را برای داده های موجود حاصل از یک سازند تمیز در یک دستگاه مختصات کارتزین رسم کنیم ، مشاهده خواهیم کرد که بین این داده ها یک رابطه شبه خطی مناسبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها