پیش‌بینی نرخ‌نفوذ ماشین‌های تونل‌بری با استفاده از شبکه عصبی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا برخی از روش‌های پیش‌بینی نرخ‌نفوذ TBM مرور شده و سپس نرخ‌نفوذ با منظور کردن پارامترهای نوع سنگ، درصد کوارتز، مقاومت فشاری تک‌محوره، قطر دیسک، نیروی نفوذ هر دیسک و RQD با استفاده از شبکه عصبی پیش‌بینی شده است. با حذف RQD و درصد کوارتز از پارامترهای ورودی، حساسیت شبکه نسبت به حذف این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسة نتایج شبکه عصبی با مدل تجربی گراهام، توانایی شبکه عصبی در پیش‌بینی نرخ‌نفوذ و پیش‌بینی نرخ نفوذ TBM تونل گاوشان با استفاده از شبکه عصبی و مدل گراهام بخش‌های پایانی این تحقیق را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها