تحلیل عددی مقاومت پایه‌های سنگی با استفاده از پارامتر‌های تغییر یافته معیار هوک و براون

نویسندگان

چکیده

مشکلات موجود در روش‌های طراحی سنتی و تجربی پایه‌ها باعث شده است تا برای طراحی پایه‌ها از روش‌های عددی استفاده شود. در این تحقیق مقاومت پایه‌ها با استفاده از نرم‌افزار FLAC(2D) مورد بررسی قرار گرفته است. به علت اینکه معیار شکست متداول الاستوپلاستیک کامل موهر-کولمب قادر به شبیه سازی درست رفتار پایه‌ها نیست. لذا به منظور تحلیل درست رفتار پایه‌ها باید از مدل‌های رفتاری نرم‌کرنشی استفاده شود. برای بدست آوردن پارامترهای نرم‌کرنشی از پارامترهای تغییر یافته معیار هوک-براون استفاده شده و مقاومت پایه‌هایی با هندسه‌های متفاوت با استفاده از این پارامترها ارزیابی شده است. در خاتمه نتایج حاصل از تحلیل عددی با داده‌های تجربی مقایسه گردیده است. نتایج تحلیل عددی انجام شده نشان می‌دهدکه‌ روش استفاده از پارامترهای تغییر یافته هوک و براون قادر به برآورد درست مقاومت پایه‌ها در انواع سنگها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها