بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

نویسندگان

چکیده

در این روش با استفاده از نشانگرهای لرزه ای، مشخصات پتروفیزیکی در طول یک خط لرزه نگاری به دست آمده است. ابتدا با استفاده از نگاشت عبوری از محل چاه، نشانگرهای مربوط به نگاشت لرزه ای محاسبه شده و به عنوان ورودیهای شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفتند، خروجیهای شبکه نیز پارامترهای پتروفیزیکی به دست آمده از چاه می باشند. شبکة مورد نظر با ورودی و خروجی ذکر شده، آموزش دیده و پس از آموزش شبکه نشانگرهای لرزه ای از نگاشتهای واقع بر روی خط لرزه نگاری استخراج شده و با اعمال به شبکه، خروجی متناظر با آن که همان پارامترهای پتروفیزیکی می باشند در طول مقطع لرزه ای محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها