تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون

نویسندگان

چکیده

در کارخانة فرآوری مجتمع صنعتی- معدنی چادرملوبا سه خط تولید موازی ومشابه ،دونوع کنسانتره منیتیتی و هماتیتی تولید می شود. در این معدن ، کانی آپاتیت به عنوان باطله همراه کانسنگ آهن می باشد که حذف فسفر از آهن و تولید کنسانتره هماتیت ، به روش فلوتاسیون معمولی و توسط سلولهای مکانیکی نوع سالا انجام می گیرد. وجود بیش از حد مجاز فسفر در سلولهای فلوتاسیون هماتیت، زمینه انجام تحقیقات در خصوص استفاده و یا جانشینی فلوتاسیون ستونی در صنعت را فراهم نموده است . در این مقاله حذف آپاتیت از هماتیت با ستونی در مقیاس آزمایشگاهی با ارتفاع 1535 وقطر 74 میلی متر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بررسی ، جهت تعیین نوع مواد شیمیایی مصرفی(کلکتور- کف ساز، بازداشت کننده) در فلوتاسیون ستونی هماتیت، در مرحله رافر، از بین کلکتور- کف سازهای مورد آزمایش( آسام، اتراک، ترکیب آسام و اتراک وکوپلیمر) کلکتور نوع آسام+ اتراک به عنوان کلکتور- کف ساز موثر و از بین بازداشت کننده های سیلیکات سدیم ونشاسته+ دکسترین، سیلیکات سدیم به عنوان بازداشت کننده مناسب انتخاب گردید. در مرحله بعد ، مقادیر بهینه کلکتور- کف ساز ( آسام- اتراک) ، 150 گرم بر تن با نسبت 70 به 30 و بازداشت کننده سیلیکات سدیم ، 800 گرم بر تن تعیین گردید که در این شرایط بهترین راندمان جدایش حدود 56 درصدبدست آمد.

کلیدواژه‌ها