حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مدل زمانبندی جریان کارگاهی با m ماشین و n کار در حالت احتمالی و غیر قطعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانهای فرآیند غیر قطعی هستند. بنابراین زمان فرآیند هر کار روی هر ماشین یک مجموعه فازی است که نشان دهنده توزیع امکان زمان آن فرآیند است. و موعد تحویل برای زمان اتمام کل کارها متغیری تصادفی است. در اغلب مدلهای زمانبندی جریان کارگاهی قطعی هدف یافتن توالی است که زمان تکمیل آخرین کار روی آخرین ماشین یعنی طول برنامه زمانبندی را کمینه کند. معیار دیگر دیرکرد و یا جریمه دیرکرد است. در مدلهای احتمالی دو معیار متناظر عبارتند از میانگین یا مقدار مورد انتظار برای طول برنامه زمانبندی و احتمال دیرکرد و یا امید ریاضی جریمه دیرکرد در این مدلها برآورد معیار یک چالش جدی است. در این مقاله روشی ریاضی برای برآورد معیار احتمال واقعه فازی دیرکرد در مدل غیر قطعی و احتمالی، به کمک منطق فازی و تئوری امکان ارایه شده است. سپس با روشی ابتکاری جواب نزدیک بهینه بدست می‌آید.

کلیدواژه‌ها