زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به مساله زمانبندی کارهای قابل تقسیم بر روی ماشین‌های موازی یکسان با هدف کمینه‌سازی دیرکرد کل پرداخته می‌شود. در این مساله هر یک از ماشین‌ها برای قبول کار جدید نیاز به راه‌اندازی دارد که زمان آن وابسته به توالی کارهاست. در اینجا با بررسی روش‌های مختلف و ارائه و اثبات قضایایی در خصوص نحوه تقسیم کار و زمانبندی آنها، یک الگوریتم ابتکاری معرفی می‌شود و سپس کارآیی آن با نتایج مدل ریاضی مساله برای چندین مساله نمونه با استفاده از داده‌های تصادفی مقایسه می گردد.

کلیدواژه‌ها