مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک مدل کنترل موجودی با سیاست مرور دایم، برای اقلام فاسدپذیر در شرایطی که تقاضا احتمالی است و کمبود مجاز نمی باشد ارایه شده است. همچنین مدت زمان تحویل قطعی فرض شده است، ولیکن با پرداخت هزینه ای متناظر با طول مدت زمان دلخواه قابل کاهش است. ابتدا مدل ریاضی مساله توسعه داده شده و سپس با کمک یک مثال عددی اعتبارسنجی و آنالیز حساسیت در مورد آن صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها