مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله طراحی پایدار سازهای قدرت(PSS) در سیستمهای قدرت چند ماشینه می باشد. در این مطالعه نقش مدل کردن ژنراتور و شبکه که تاثیر مستقیمی در طراحی PSS دارد مورد توجه ویژه قرار گرفته است. جهت این منظور مهمترین مدل های ژنراتور در یک سیستم قدرت چند ماشینه در شبکه قدرت بدون اتصال به شین بینهایت (MMPS) ونیز شبکه ای که به شین بینهایت متصل شده باشد(MMPSW) شبیه سازی شده اند و اثرات این مدل ها و شین بینهایت در شبکه در شرایط دینامیک سیستم مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصله برای انتخاب مدل مورد نظر و شبکه مورد نظر در طراحی PSS مورد بررسی قرارگرفته است. کنترل کننده PID جهت طراحی PSS مورد استفاده قرار گرفته است و پارامترهای این کنترل کننده در تعدادی از شرایط کاری مشخص در یک سیستم قدرت چند ماشینه از روش جدید الگوریتم ژنتیک ساده(NSGA) بدست آمده است. از روش شبکه های عصبی (ANN) جهت ارتباط و استفاده مناسب از پارامترهای بدست آمده از طریق GA در یک فضای کاری پیوسته و وسیع استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها