مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR

نویسندگان

چکیده

موتورهای سوییچ رلوکتانسی توجه بسیاری را به دلیل خواص منحصر بفردشان به خود جلب کرده اند. حرارت تولید شده توسط اتلافات موجب کاهش عمر و کارایی موتور می شود. بنابراین طراحی بهینه بر مبنای مدلسازی حرارتی به بهبود عملکرد و افزایش عمر ماشین کمک
می کند. در ای مقاله ابتدا یک مدل حرارتی فشرده از موتورهای سوییچ رلوکتانسی بر مبنای مدار معادل مقاومتهای حرارتی هدایتی و جابحایی بدست آمده است. این مدل در طراحی بهینه پارامتری ابعاد موتورمورد استفاده قرار گرفته است. از طرف دیگر استفاده از فنها و دمنده ها در موتور موجب بروز مشکلات تکنیکی و اقتصادی می شود. بنابراین یک طرح ابداعی پیشنهاد شده است که در آن روتور خودش به عنوان فن داخلی عمل کرده و موجب خنک شدن موتور می شود. مقادیر تقریبی بهینه برای این طرح بدست آمده اند.

کلیدواژه‌ها