معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور

نویسندگان

چکیده

باتوجه به رشد روز افزون استفاده از سیستم‌های همروند، داشتن مدلی مناسب برای توصیف این گونه سیستم‌ها امری ضروری است. در این مقاله یک زبان مبتنی براکتور، که زبانی شیء بنیاد و همروند است انتخاب شده و معنای عملیاتی آن به شکل صوری در سیستم گذار پایه بیان گردیده ‌است. به این ترتیب درک و استفاده از زبان و همچنین تشخیص هرگونه ناسازگاری و یا ابهام و نقص در آن آسان تر شده ‌است. اشیا‎ء واکنشی مستقل از هم، اجزاء تشکیل دهنده‌ی مدل هستند که با تبادل ناهمگام پیام با یکدیگر در ارتباط هستند. ایجاد پویای اشیاء واکنشی و تغییر پویای پیکربندی از ویژگی‌های این زبان است. این زبان به همراه توصیف صوری و قانونمند آن، پایه محکمی برای داشتن یک ابزار جهت وارسی سیستم‌های واکنشی بوده ‌است.

کلیدواژه‌ها