امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده

نویسندگان

چکیده

ارزیابی فنی و اقتصادی اتصال واحدهای تولید پراکنده به سیستم قدرت یکی از مراحل اساسی مطالعات مرتبط با این تولیدات محسوب می‌گردد. قابلیت‌هایی همچون حضور اپراتور و وجود سیستم‌های کنترل و نظارت در پست‌های فوق‌توزیع، این پست‌ها را به مکان مناسبی برای احداث واحدهای تولید پراکنده مبدل نموده است. در این مقاله روشی برای امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده تحت مدیریت و مالکیت شرکت‌های توزیع در پست‌های فوق‌توزیع ارائه شده است. در همین راستا ابتدا هزینه‌ها و منافع اقتصادی ناشی از احداث واحد تولیدی در این پست‌ها به صورت ریاضی مدل‌سازی شده و از ترکیب آنها تابع هدف مسأله فرموله‌بندی شده است. همچنین محدودیت‌های بهره‌برداری از واحدهای تولیدی مبتنی بر ژنراتورهای سنکرون که سهم عمدة فناوری‌های مرسوم تولیدات پراکنده را به خود اختصاص داده‌اند، در مدل‌سازی منظور شده است. از مدل و روش پیشنهادی می‌توان در تعیین ظرفیت بهینة تولید پراکنده در پست‌های فوق‌توزیع استفاده نمود. علاوه براین مدل‌سازی به گونه‌ای است که استراتژی بهینة بهره‌برداری از واحد تولیدی نیز مشخص می‌گردد. در انتها با انجام آزمایش‌هایی کارایی مدل پیشنهادی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها