کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه

نویسندگان

88770006

چکیده

در این مقاله رفتار غیرخطی ساختمانهای چند طبقه نا متقارن با در نظرگرفتن تاریخچه برش و پیچش طبقات در فضایی که سطح SST1
نامیده می شود مورد بررسی قرار گرفته است. اولین قدم برای درک رفتار غیر خطی، شناخت این سطوح می باشد که در واقع نشانگر تمامی ترکیبات برش و پیچش طبقه است که به صورت استاتیکی به سازه وارد شده و باعث ایجاد مکانیزم در آن طبقه می شوند. عوامل متعددی بر روی شکل سطح SST اثر می گذارند که تأثیر عواملی مانند مقاومت صفحات مقاوم در راستای عمود برجهت اصلی زلزله، خروج از مرکزیت مقاومت و خروج از مرکزیت سختی دراین مطالعه در نظر گرفته شده و اثر آنها برروی رفتار سازه های نامتقارن با در نظر گرفتن ساختمانهای 5، 8 و 12 طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی ساختمانها حاکی از آن است که سطح SST به همراه تاریخچه برش و پیچش در طبقات یک ساختمان، چارچوب بسیار مفیدی برای درک رفتار سیستم های نامتقارن ارائه می دهد. با استفاده از این سطوح، می توان رفتار یک سیستم غیرمتقارن را حتی قبل از آنالیز دینامیکی پیش بینی نموده و به بهینه سازی طراحی و یا طرحهای مقاوم سازی مبادرت نمود. از این روش می توان در مورد ساختمانهای فولادی و بتنی استفاده نمود و فرقی بین این دو سیستم در این روش وجود ندارد که همین موضوع باعث کاربردی بودن این روش شده است.

کلیدواژه‌ها