تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث

نویسندگان

61112258

چکیده

افزایش حوادث و نشت در شبکه های توزیع آب شهری بدلیل افزایش سن لوله ها از جمله عواملی است که اصلاح شبکه را ضروری می سازد. مهمترین قید تصمیم گیری در این ارتباط محدودیت منابع مالی می باشد و‌ آنچه مساله را پیچیده می نماید تعدد عوامل و پارامترهای موثر در امر برنامه ریزی است. در این مقاله ضمن بررسی مسائلی که در طرح نوسازی یک شبکة آبرسانی حائز اهمیت است، مدلی هزینه ای متناسب با بانک داده های قابل دسترسی، در خصوص برنامه ریزی نوسازی شبکه ارائه شده است. اساس روش ارائه شده در این مقاله را بررسی نشت و آنالیز تاریخچه حوادث تشکیل می دهد. در این روش با فرض خطی بودن تغییرات نرخ حوادث بر حسب زمان، هزینه های دوره بهره برداری برای سه روش مدیریت نشت در شبکه شامل رفع حوادث، عملیات نشت یابی و جایگزینی لوله ها محاسبه و با مقایسه آنها ابتدا زمان مناسب نشت یابی و سپس زمان نوسازی شبکه تعیین گردیده است. جهت ارزیابی روش ارائه شده، زمان مناسب نشت یابی و نوسازی شبکه توزیع آب یکی از شهرهای کشور که مطالعات مربوط به حوادث آن در فاز اول این تحقیق انجام شد، محاسبه و اثر پارامترهای مختلف بر روی نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. روش ارائه شده در این مقاله، به دلیل انتخاب بانک داده قابل دسترس و منطق نسبتاً ساده، به شکل مناسبی قابلیت کاربرد در شبکه های آبرسانی مختلف به ویژه در ایران را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها