تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی

نویسندگان

66400243

چکیده

در این مقاله معادلات حاکم بر کمانش پانل‌های ساندویچی تحت تنش‌های حرارتی با استفاده از روش انرژی و اصل حساب تغییرات و با در نظر گرفتن تئوری تغییر شکل‌های بزرگ تعیین و با حدس سری توابع نامحدود مثلثاتی ارضا کننده شرایط مرزی تحلیل می‌شود.
در این بررسی، پانل‌های مستطیل شکل با شرایط مرزی ساده و ترکیبی از لایه‌های کامپوزیتی که به صورت متقارن نسبت به خط مرکزی قرار گرفته‌اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقدار بار کمانش در مدهای مختلف برآورد می‌گردد. یک مطالعه عددی نیز برای مقایسه روش‌ها مورد تحقیق قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها