نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیاژهای بین فلزی بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • آندالوزیت فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان [دوره 31، شماره 1، 1377]

ا

 • اتصالات تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اجزاء محدود تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • استنیت باقیمانده نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • افت فشار بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • افت میدان کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اکتشاف کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اکتشافات ژئوتکنیکی طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • المانهای محدود بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • المانهای مرزی بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • انتقال حرارت بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • انتقال حرارت جابجای اختلاسی انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • انتقال رسوب پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • انرژی توربولان پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • انژکتور پیچشی بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • انفجار گاز بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]

ب

 • بار رسوبی پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • بارگذاری بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • بینایت نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • بی هنجاری مغناطیسی کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]

پ

 • پتاس فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • پیچ تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • پهنه بندی ژئوتکنیکی طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید [دوره 31، شماره 1، 1377]

ت

 • تیتانیوم آلومیناید بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تیتانیوم سیلیساید بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تحلیل غیرخطی هندسی فرمول سازی تغییر شکل های بزرگ در قابهای فضایی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تیر تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • ترک تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تغییر حالت توده ای بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تغییر شکل های بزرگ فرمول سازی تغییر شکل های بزرگ در قابهای فضایی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تغییر مکان بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تقریب ویگنرون شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تنش بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تونل بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]

ج

 • جداسازی هوا مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • جدایش ثقلی فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • جذب با تناوب فشار مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • جریان تقارن محوری شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) [دوره 31، شماره 1، 1377]

چ

 • چدن نشکن نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]

ح

 • حرارت کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • حرکت دورانی پی بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع [دوره 31، شماره 1، 1377]

خ

 • خاک اشباع تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • خالص سازی نیتروژن مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • خودپذیری مغناطیسی کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]

د

ر

 • ریزساختار بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • رسوب بستر رودخانه پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • رسوب معلق پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • روش کلر باکس انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • رئولوژی بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]

ز

 • زاگرس طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • زلزله بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • زلزله تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • زلزله بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]

س

 • ساختار لایه ای بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • ساختار ویدمان اشتاتن بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سازه بلند بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سازه های بتن آرمه شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سازه های فولادی تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سایه نگاری تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • ستون تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سرعت بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سرعت تبرید بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]

ش

 • شاخص آسیب شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • شیار تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • شدت تنش تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک) [دوره 31، شماره 1، 1377]

ط

 • طراحی در برابر زلزله شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • طرح کالبدی ملی طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید [دوره 31، شماره 1، 1377]

ع

 • عملیات حرارتی بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]

ف

 • فرآوری فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فرآوری فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فرمول سازی لاگرانژین موضعی فرمول سازی تغییر شکل های بزرگ در قابهای فضایی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فشار دینامیکی تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فشار مبنا بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فلوتاسیون فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • فلوتاسیون فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان [دوره 31، شماره 1، 1377]

ق

 • قاب فضایی فرمول سازی تغییر شکل های بزرگ در قابهای فضایی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • قطر قطره بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]

ک

 • کانال فرسایشی پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]

گ

 • گاز بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • گل حفاری بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • گمانه اکتشافی کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]

ل

 • لیزر بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]

م

 • مافوق صوت شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • محیط متخلخل تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مخابرات بی سیم بهبود عملکرد الگوریتم تعویض کانال در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مخابرات سیار سلولی بهبود عملکرد الگوریتم تعویض کانال در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مخروط پاشش بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مخروط سرپخ شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • میدان مغناطیسی کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مدل سازی بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مدل نفوذ حفره ای مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مرزهای ضدفاز بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • معادلات PNS شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • معادلات لایه مغزی انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مکانیابی شهرهای جدید طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • مکانیک شکست تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • منابع زمین گرماب کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل) [دوره 31، شماره 1، 1377]

ن

 • نازل بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • نامنظمی در ارتفاع بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • نقشه های چندلایه طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • نقشه های زمین شناسی مهندسی طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • نمکها فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • نیمه صلب تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]

و

ه

 • هیدرولیک رسوب پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]