کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل)

نویسندگان

چکیده

بر مبنای فرضیه تغییرات خودپذیری مغناطیسی(k) سنگها در اثر حرارت و دگرسانی ژئوشیمیایی حاصل از عمل گرمابها در منطقه اکتشافی سرعین،اندازه گیریهای تفصیلی میدان مغناطیسی در منطقه ای به وسعت 16 کیلومتر مربع صورت گرفته است. بر اساس نقشه مغناطیسی بدست آمده،دوبی هنجاری با افت مشخص میدان نسبت به میدان مغناطیسی زمینه منطقه مشخص گردیده است. پس از تعیین عمق تقریبی منابع دوبی هنجاری،نقاطی برای حفر گمانه های اکتشافی پیشنهاد شده است. با توجه به موقعیت گمانه اکتشافی حفر شده در بی هنجاری مغناطیسی محدوده سرعین،اندازه گیریهای خودپذیری مغناطیسی روی نمونه های سنگ منبع در گمانه و رخنمون این سنگ صورت گرفته و با توجه به اختلاف مشخص k بین نمونه های سطح و داخل گمانه،افت میدان مغناطیسی در ارتباط با زمین گرمابها توجیه شده است. در پایان نیز با استفاده از گرادیان میدان مغناطیسی عمق تقریبی گمانه اکتشافی دوم برای رسیدن به منبع گرماب در محدوده دره گاومیش گلی تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها