دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 1091، خرداد 1377 (61) 
بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی

محمدصادق معرفت؛ محمد رحیمیان؛ عبدالعظیم محمدی پور؛ تورج خرمی تاج