شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله،شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،دائم،لزج و مافوق صوت،بااستفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) ارائه شده است. معادلات PNS ، با استفاده از حالت دائم معادلات کامل ناویر-استوکس(FNS) و صرفنظر نمودن از مولفه های لزجت و شار حرارتی در جهت جریان،در مختصات عمومی منحنی الخط بیان میشوند.با استفاده از تقریب لایه صوتی زیرلایه ای و ویگنرون،پیشروی پایدار حل عددی معادلاتPNS،در ناحیه زیرصوت لایه مرزی امکان پذیر است. حل عددی معادلات PNS،با استفاده از الگوریتم اختلاف محدود ضمنی و غیرتکراری بیم-وارمینگ انجام شده است. در این مقاله،با استفاده از معادلات PNS نتایج شبیه سازی عددی جریان مافوق صوت روی صفحه تخت و جریان ماوراء صوت روی مخروط سرپخ،با نتایج عددی وتجربی معتبر مقایسه شده است. این مقایسه،صحت و بالابودن میزان دقت نتایج را نشان میدهد. جهت ارائه قابلیتهای نرم افزار نوشته شده،PNSAX،شبیه سازی عددی جریان مافوق صوت روی اجایو نیز صورت گرفته و توزیع میدان، مشخصات جریان روی سطح شامل درجه حرارت،فشار و ...،همچنین ضرایب آیرودینامیکی آن بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها