بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی

نویسندگان

چکیده

امروزه تونلها نقش عمده ای در پیشرفت کشورها دارند، بنابراین باید بگونه ای طرح شوند که در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی وارده،مقاومت کافی داشته باشند. در این مقاله، نحوه تحلیل تونلی عمیق با شکل دلخواه تحت اثر یک موج زلزله متناوب در یک محیط ارتجاعی خطی در حالت کرنش مسطح بررسی شده است.
روش المانهای مرزی(BEM) بهترین روش برای حل مسائل انتشار امواج الاستیک بویژه در محیطهای بینهایت یا نیمه بینهایت می باشد. در این روش، فقط مرز مساله المان بندی میشود، بنابراین کاهش زیادی در ابعاد مساله ایجاد می شود. همچنین شرط تشعشع بطور اتوماتیک ارضاء می گردد. به همین دلیل برای تونل بدون دیواره از روش المانهای مرزی (BEM) استفاده شده و تنها مرز تونل جزء بندی گردیده و تحلیل انجام شده است و برای تونل دارای دیواره،از روش اجزاء محدود(FEM) برای تحلیل دیواره و از روش المانهای مرزی (BEM) برای تحلیل مرز محیط نامحدود استفاده شده و در نهایت این دو با هم ترکیب شده اند و تنشها و تغییر مکانها در نقاط مورد نظر بدست آمده است . المان مورد استفاده در روش المانهای مرزی از نوع سه گرهی همگام و المان مورد استفاده در روش اجزاء محدود در تحلیل دیواره،المانهای مثلثی می باشد و سرعت همگرایی آنها،نمایانگر مناسب بودن این المانها می باشد. در انتها چند حالت خاص تونل مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها