تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک)

نویسندگان

چکیده

روش تجربی سایه نگاری برای مطالعه میادین تکین تنش در ارتباط با مسایل متعدد مهندسی وبدست آوردن ضرایب شدت تنش در ترک های متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن تاکنون توجهی به مسایل مربوط به میدان تنش در نزدیکی نوک شیارها و گوشه های مقعر نشده است. میدان تنش در نوک تیز شیارها و گوشه های مقعردارای تکنیکی ازرتبه1-? میباشد که ? بستگی به زاویه شیار دارد . معادلات لازم برای بررسی ضرایب شدت تنش در شیارها و گوشه های مقعر بدست آمده و قبلاً ارائه گشته است.
در این مقاله ضریب شدت تنش،KI در صفحات شیاردار بااستفاده از معادلات بدست آمده و اعمال روش تجربی سایه نگاری بازتابشی بدست آمد.پنج مدل با شیارهای 45و90درجه مورد آزمایش قرار گرفت. مدلها از ورق های نازک و شفافی از جنس پلکسی تهیه شده و شیارها بصورت عمود بر ضخامت صفحه در آنها فرز گردید. مدلها تحت بارگذاری حالت اول قرار گرفته و در هنگام آزمایش تصویر منحنی های کاستیک بوجود آمده توسط یک دوربین35میلی متری در بارگذاری های مختلف ثبت شد. با اندازه گیری از روی تصاویر موجود،ابعاد منحنی های کاستیک در بارهای اعمال شده مختلف بدست آمده و ضریب شدت تنش KI تعیین شد. نتایج بدست آمده در این پروژه با جوابهای بدست آمده از روشهای تئوری و تجربی دیگر مطابقت دارد ودرنتیجه صحت کاربرد روش سایه نگاری بازتابشی در تعیین ضریب شدت تنش KI برای صفحات شیاردار به اثبات میرسد.

کلیدواژه‌ها