شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پس از توصیف شاخص آسیب ناشی از وقوع زلزله در ساختمانهای بتن آرمه،پارامترهای مؤثر در محاسبه چنین شاخصی مشروحاً مورد بحث قرار می گیرند. سپس ارتباط بین این شاخص و میزان فیزیکی خرابی نشان داده میشود.بعد از تعریف جدیدی برای ضریب رفتار سازه براساس شاخص آسیب ارائه می گردد. برای زلزله مربوط به حالت حدی خدمت پذیری،مقداری برای شاخص آسیب توصیه میشود. در انتها ضمن بررسی یک ساختمان هفت طبقه بتن آرمه،تأثیر پارامترهای مختلف روی شاخص آسیب مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها