بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پدیده انفجار گاز از نقطه نظر سازه ای مورد بررسی قرار گرفته است. با تکیه بر روشهای آزمایشگاهی و مطالعات تئوریک گزارش شده در منابع معتبر،خصوصیات انفجار گاز در ساختمانهای مسکونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدل مناسب جهت تخمین بارگذاری ناشی از انفجار گاز ارائه گردیده است. با توجه به مشخصات ساختمانهای موجود در ایران،که از بررسی میدانی حاصل شده،و بر پایه ملاحظات تئوریک و آزمایشگاهی،فشار مبنایی معادل KN/m2 25 ، برای انفجار گاز در ساختمانهای مسکونی،بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها