بهبود عملکرد الگوریتم تعویض کانال در سیستمهای مخابرات سیار سلولی

نویسندگان

چکیده

در سیستمهای مخابرات سیار سلولی هرگاه واحد متحرک در حال مکالمه از محدوده پوشش یک سلول خارج وبه محدوده پوشش سلول دیگری وارد شود،بدون ایجاد وقفه ای در مکالمه،کانال مورد استفاده واحد متحرک در سلول فعلی آزاد شده،کانال دیگری در سلول جدید به وی اختصاص می یابد. این فرایند که بصورت مداخله کاربر،توسط سیستم انجام میشود،تعویض کانال نام دارد .تصمیم گیری به موقع برای تعویض کانال و اجرای سریع آن اهمیت بسیاری در حفظ کیفیت ارتباط و کاهش بار شبکه دارد .
یکی از الگوریتمهای متداول برای تعویض کانال،الگوریتم"میانگین گیری و هیسترزیس" است. در انتخاب طول پنجره میانگین گیری و حاشیه هیسترزیس باید به مصالحه میان تعداد متوسط تعویض کانال،تاخیر و کیفیت سیگنال دریافتی توجه داشت. در این مقاله نشان داده میشود که استفاده از هیسترزیس زیاد و میانگین گیری کم،موجب بهبود کیفیت سیگنال دریافتی و کاهش حساسیت الگوریتم نسبت به تغییر سرعت واحد متحرک می گردد. در این شرایط حساسیت نسبت به تغییرات انحراف معیار فیدینگ آهسته افزایش می یابد . برای کم کردن این حساسیت ، تغییر حاشیه هیسترزیس،متناسب با انحراف معیار فیدینگ آهسته،پیشنهاد شده است.
با استفاده از شیب تغییرات توان دریافتی،الگوریتمی برای کاهش هم زمان تاخیر وتعداد متوسط تعویض کانال ارائه شده است. هرگاه واحد متحرک در حال نزدیک شدن به (دور شدن از) یک ایستگاه پایه باشد، شیب تغییرات توان دریافتی از آن ایستگاه پایه مثبت (منفی)است. با تخمین این شیب و تغییر حاشیه هیسترزیس به کمک آن،تعویض کانال به ایستگاه پایه ای که واحد متحرک در حال نزدیک شدن به (دور شدن از)آن است،آسان تر(مشکل تر)میشود. در نتیجه تاخیر و تعداد متوسط تعویض کانال به طور همزمان کاهش می یابند. با جلوگیری از قرار گرفتن مرز سلولها در امتداد خیابانهای پرتردد ، تعداد تعویض کانالها در کل شبکه باز هم کمتر می شود.

کلیدواژه‌ها