بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه

نویسندگان

چکیده

جریان گل حفاری به درون چاه از مسیر مرکز لوله حفاری ،روزنه های سرمته و فاصله بین لوله حفاری و لوله جداری چاه با پدیده های پیچیده انتقال حرارت و جابجایی گل و کنده های حفاری همراه است. حرارت قابل ملاحظه ای در نقطه حفاری به علت اصطکاک بین سرمته با زمین حاصل می گردد و دمای زمین نیز با عمق افزایش می یابد . این پدیده باعث تغییرات دما در گل حفاری و بنابراین تغییر خواص فیزیکی خصوصاً گرانروی آن می گردند. در مسیر برگشت،گل باید کنده های حاصل از حفاری را با خود حمل کرده به سطح زمین منتقل کند. توانایی گل در انجام این فرایند نیز به گرانروی غیرنیوتنی گل و تغییرات فشار در مسیر جریان بستگی دارد.

در این مطالعه تغییرات گرانروی گل به علت تغییرات دما مورد مطالعه قرار گرفته است و با حل معادلات ریاضی حاکم بر انتقال حرارت و جابجایی گل در طول مسیر حرکت چگونگی حمل کننده های حفاری توسط گل مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها