بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی

نویسندگان

چکیده

پودرکردن سوختهای مایع به منظور بالابردن بازدهی احتراق در موتورها همواره مورد توجه صنعتگران بوده است. آنچه در این پژوهش به عنوان هدف دنبال می گردد عبارت است از در نظر گرفتن یکی از پارامترها ی هندسی انژکتور, زاویه نازل و سپس تاثیر تغییر این پارامتر بر مشخصه های میدان پاشش ( از قبیل سرعت مطلق , قطر قطرات [1], سرعت محوری , سرعت مماسی سرعت شعاعی ) مورد بررسی قرار گرفته است.
برای اندازه گیری سرعت و قطر قطرات در مخروط پاشش روشهای متفاوتی , تئوری [2] و تجربی وجود دارد. در آزمایشگاه از طریق اشعه لیزر این کار انجام می شود. در این آزمایش از دستگاههای PDA استفاده گردیده است. با برخورد نور لیزر, به قطرات آب خارج شده از انژکتورنور متفرق شده منحرف می گردد. این انحراف متناسب با قطر قطره خواهد بود. لذا انژکتورهایی با زاویه نازل متفاوت ساخته شده و در دستگاه PDA قرار داده و مولفه های سرعت و قطر قطرات اندازه گیری می شود.
همچنانکه مشاهده خواهد شد با افزایش زاویه کوچک نازل مقدار ماگزیمم سرعت و قطر قطرات آب کاهش می یابد ولی با افزایش زاویه بزرگ نازل , انژکتور با زاویه 144 درجه دارای یک ماگزیمم سرعت و قطر نسبت به انژکتورها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها