تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله

نویسندگان

چکیده

هدف از ارائه این مقاله بدست آوردن تنش و نیروی دینامیکی وارده از طرف یک لایه خاک اشباع, نیمه بینهایت همگن با ضخامت ثابت, که توسط بستر خود تحریک می شود, به دیوار نگهبان صلب قائم می باشد. روش حل مبتنی بر دو فازه بودن محیط پشت دیوار می باشد. بعبارت دیگر خاک را محیطی متخلخل در حالت الاستیک در نظر گرفته که شامل دو فاز جامد و مایع می باشد. فرمول بندی مسئله بر اساس روش Biot می باشد.محاسبات بر اساس پارامترها و مشخصات دینامیکی خاک انجام گرفته است و نتایج بدست آمده عبارتنداز تنش کل و فشار منفذی آب در هر نقطه از محیط و نیروی برایند حاصله از تنشهای افقی وارد بر دیوار و لنگر وارد بر پای دیوار.

کلیدواژه‌ها