مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا

نویسندگان

چکیده

فرآیند جذب با تناوب فشار که به آن PSA اطلاق می شود , روشی است که با استفاده از آن جداسازی مخلوط های گازی بر اساس پدیده جذب سطحی انجام می گیرد. در این فرآیند , با تغییر فشار در مراحل مختلف , عمل جذب و دفع جزء مورد نظر در بسترهای جاذب انجام می شود. در این مقاله یک مدل سینتیکی ارائه می گردد که در مواردی که عامل جداسازی اختلاف در سرعتهای نفوذ اجزای مختلف به روی جاذب باشد, قابل کاربرد است. نقطه تمایز این مدل با مدلهای قبلی در این است که در مراحلی که فشار متغیر می باشد, فرض می شود که عمل جذب و دفع نیز انجام می شود و برای این منظور از یک رابطه غیر خطی برای تغییرات فشار با زمان استفاده گردیده است. همچنین تغییرات سرعت جریان عبوری از بستر نیز که بواسطه جذب و دفع در یک مخلوط توده ای حائز اهمیت است , درنظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها