نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن

نویسندگان

چکیده

انجام عملیات حرارتی آستمپرینگ پی در پی بر روی چدن نشکن پرمنگنز نشان داد که خواص مکانیکی این چدن را با انجام این نوع عملیات تا حد بسیار زیادی می توان افزایش داد. به منظور بررسی تأثیر این عملیات حرارتی بر دیگر آلیاژهای چدن نشکن , چدن نشکن با ترکیب Ni-Cu-Mo بعنوان نمونه انتخاب گردید.
نمونه های ضربه و کشش از آلیاژ فوق تهیه شده و کلیه نمونه ها در کوره حمام نمک در دمای 900 به مدت 90 دقیقه آستینه و سپس در دمای بالایی آستمپرینگ 375و دمای پائینی 315 در زمانهای مختلف تحت عملیات حرارتی پی در پی قرار گرفته اند.
جهت بررسی ریز ساختار , نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایشهای ضربه نشان داد که انرژی ضربه تابعی از مدت زمان آستمپرینگ در دو دمای بالائی و پائینی این فرآیند است. علاوه بر این آزمایشها نشان می دهد که عملیات حرارتی پی در پی برخلاف تصورات قبلی , خواص مکانیکی چدن نشکن Ni-Cu-Mo را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می دهد که بیانگر امکان بکارگیری موفقیت آمیز این روش برای ترکیبهای شیمیایی مختلف چدن نشکن است. مقایسه نتایج حاصله از بکارگیری عملیات حرارتی پی در پی بر روی آلیاژ این تحقیق و چدن نشکن پر منگنز( wt%75/0) نشان می دهد که استحکام کششی در چدن نشکن Ni-Cu-Mo بیش از چدن نشکن پرمنگنز است در حالیکه ازدیاد طول دو آلیاژ نزدیک به هم می باشد که این امر احتمالاً ناشی از تأثیر منگنز در افزایش آستنیت باقیمانده است.

کلیدواژه‌ها