بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با توجه به اثرات سازه در ایجاد تغییر در حرکت آزاد ناشی از زلزله در محل سازه به تعیین حرکت شش مؤلفه ای از حرکت سه مؤلفه ای زلزله در اثر تفرق امواج پرداخته شده و با توجه به حرکت پیچشی (چرخشی حول محور قائم), مولفه دورانی حول محور افقی و بررسی اثر آن بر سازه های بلند نامنظم در ارتفاع (نامنظمی از نظر هندسی , جرم و سختی ) مورد تاکید می باشد. بر اساس نتایج حاصل, تأثیر حرکت پی در سازه های نامنظم نسبت به سازه های منظم افزایش یافته و این تأثیر در مورد نیروی محوری بادبندها و لنگر انتهایی ستونها قابل ملاحظه می باشد.

کلیدواژه‌ها