بررسی ریز ساختار آلیاژهای عملیات حرارتی شده y-TiAl حاوی Si

نویسنده

چکیده

در این مقاله ریز ساختار آلیاژهای بر پایه -TiAl که حاوی مقدار کمی Si می باشند مطالعه شده و طبیعت فازهای گوناگون و نحوه توزیع آنها بعد از عملیات حرارتی مورد بررسی قرار گرفته اند. در اثر عملیات حرارتی در دماهای بالا بر روی این آلیاژها مکانیزمهایی از تغییر حالت در فازa , منجر به تشکیل زیر ساختارهایی از قبیل لایه ای ( ) , سوزنی و توده ای می شود..روش های مختلف تجزیه فازa برحسب ترکیب آلیاژ و سرعت سردشدن آن مورد بحث قرار گرفته اند. ملاحظه شده است که اضافه نمودن سیلیسیم به آلیاژ نقش مهمی را در این رابطه ایفا می نماید. بطوریکه حل شدن آن در محلول جامد a مانع وقوع واکنش شبه یوتکتوییدی شده و انجام تغییر حالت توده ای را حتی در شرایط سرد کردن در هوا را امکانپذیر می سازد.

کلیدواژه‌ها