تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز

نویسنده

چکیده

در این مقاله مشخصه های سختی و مقاومت اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز به کمک مدل اجزاء محدود غیر ارتجاعی مورد بحث قرار می گیرد و نتایج نظری با ملاحظات آزمایشگاهی موجود مقایسه می گردند. برای انجام تحلیل سه بعدی (3D) از نرم افزار ANSYS که یک کد اجزاء محدود عمومی است استفاده می شود. کلیه اعضای اصلی که پاسخ کلی این اتصالات را تحت تأثیر قرار می دهند , شامل ستون , تیر,پیچ, خمیری شدن مواد, سختی کرنشی و اندرکنش بال ستون – ورق پیشانی در نواحی تماس , در این مطالعه لحاظ می شوند. رفتار کلی گشتاور – چرخش , هم در شرایط اولیه پیچاندن دستی و هم پیش کشیده مورد بحث قرار گرفته و با آزمایشات مقایسه می شوند.

کلیدواژه‌ها