پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها

نویسنده

چکیده

طی یک صد سال گذشته تلاش زیادی از سوی پژوهشگران و دانشمندان جهان برای ارائه روشهای تجربی محاسبه دبی رسوبات رودخانه ای انجام شده است. مروری بر مراجع علمی و مقالات ارائه شده در این بخش نشان می دهد که بطور کلی علیرغم تلاش بعمل آمده و استفاده از ضرایب و فاکتورهای اصلاح کننده متعدد , قدرت براورد روشهای رسوبی موجود مورد رضایت مهندسین هیدرولیک نبوده و لازم است نوآوریهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
در یان مقاله با عنایت به نقاط ضعف و قوت روشهای مختلف, رابطه نیمه تجربی جدیدی برای محاسبه دبی رسوبات معلق در آبراهه ها ارائه می شود. این رابطه بر اساس مفاهیم اصلی هیدرولیک , انتقال انرژی و حرکت ذرات در جریانات آب و رسوب بدست آمده و بر این فرضیه استوار است که «غلضت رسوبات در هر عمق مشخص از کف کانال متناسب با انرژی جنبشی توربولان ایجاد شده در همان عمق می باشد».
در کاربردهای اولیه بر روی طیف گسترده ای از آماراندازه گیری شده انتقال رسوب در رودخانه ها و فلومهای آزمایشگاهی رابطه پیشنهاد شده نشان داده است که در عین سادگی و روانی دارای قدرت محاسباتی بهتری نسبت به روابط مشابه می باشد.

کلیدواژه‌ها