طراحی نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه به منظور مکانیابی شهرهای جدید

نویسنده

چکیده

برآوردها نشان می دهد که جمعیت ایران تا حدود 30 سال دیگر دو برابر خواهد شد . به منظور جلوگیری از رشد بی رویه شهرهای کنونی ، طرح کالبدی ملی ، برای مکانیابی زیستگاههای جدید ، از سال 1370 در وزارت مسکن و شهرسازی ، آغاز گردید . یکی از موانع اولیه در مقابل اجرای صحیح این برنامه ، فقدان نقشه پایه مناسب و پراکندگی اطلاعات مورد نظر بود. به این منظور یک نقشه زمین شناسی مهندسی چند لایه ، طراحی گردید . در لایه های ده گانه این نقشه ، مواردی چون مصالح و ساختمانهای زمین شناسی ، آبهای سطحی و زیر زمینی ، اشکال زمین ریخت شناسی ، بلایای زمین شناسی ، و عوارض مصنوعی ، در نظر گرفته شد . نقشه های زمین شناسی مهندسی چند لایه برای منطقه زاگرس ، با وسعتی معادل 11716000 هکتار ، تهیه گردید . این محدوده که استانهای همدان ، کردستان ، ایلام ، کرمانشاه و لرستان را در بر می گیرد ، 13 چهارگوشه با مقیاس 1:250000 را شامل می شود . از نقشه های تهیه شده ، جهت طراحی شبکه گمانه ها ، برای بررسیهای زیرسطحی ژئ.تکنیکی ، سود جسته شد . از لایه های مختلف نقشه زمین شناسی مهندسی هم چنین به عنوان منبع اصلی جهت تهیه انواع نقشه های پهنه بندی ژئ.تکنیکی ، چون : پتانسیل روانگرایی ، توزیع خاکهای مشکل آفرین ، ظرفیت باربری خاک ، و اثر بزرگنمایی آبرفت ، سود جسته شد .

کلیدواژه‌ها