دوره و شماره: دوره 29، شماره 0 - شماره پیاپی 1000199، پاییز 1353