بررسی تغییر ساختمان و خواص اورتوفسفاتهای استرونسیوم در اثر ایون M

نویسنده

چکیده

قابلیت انحلال ایونهائ m در هنگام تشکیل رسوب فسفاتهای استرونسیوم که دارای ساختمان اپاتیتی اند بسیار کم است . معمولا در اثر رسوب ، ترکیبات معینی با فرمو ل
6( ) M بوجود می آید ، که قابلیت انحلال ایونهای M در آن قابل توجه است . در اینجا تغییرات این محلول های جامد را برحسب درصد ایون M و حرارت بررسی می کنیم .
رسوب فسفات تری کلسیک که دارای ساختمان آپاتیتی است محلول جامدی است که می توان تا 8و3 ایون منیزیم را با بازای 100 ایون فلزی ( + M) دارا باشد . هنگامی که بوسیله حرارت این مقدار ایون M موجود در رسوبها بین 3.8 تا 6.5 بازای 100 ایون فلزی باشد ، در اثر رسوب دادن محلول جامدی از فسفات تری کلسیک آپاتیتی که از لحاظ ایون M اشباع است ، مخلوط با فسفات تری کلسیک انیدرید تشکیل می گردد .

در این مقاله ساختمان و ترکیب رسوب فسفاتهای استرونسیوم را در اثر ایون M و تغییرات آنها را در اثر حرارت بررسی میکنیم .