حل عمومی مسئله جداسازی در سیستمهای چند واحدی با جریانهای معکوس

نویسندگان

چکیده

بطور کلی مشخصات هر فرایند جداسازی را که در چندین واحد و با جریان معکوس صورت گیرد می توان بشکل معادلات غیر خطی بیان کرد . محاسبه این روابط در حالت کلی که محتوی تعداد زیادی مشتقات جزئی هستند طولانی است ولی درغالب موارد با در نظر گرفتن شرایط قابل قبولی می توان آنها را ساده تر نمود .
در این مقاله روش بدست آوردن معادلات مبین سیستمهای مذکور و نیز چگونگی خلاصه کردن آنها شرح داده شده و همچنین اجزا برنامه لازم برای استفاده از حسابگرهای الکترونی در حل این قبیل مسائل تشریح گردیده است.