پاره ای از علل خرابی ساختمانها

نویسنده

چکیده

مطالعه خرابی هایی که در ساختمانها پیش آمده و بهره برداری از آنها ر دچار اشکال میسازد ، یکی از راه های موثر توسعه و تکمیل هنر "ساختن " است که تمام مراحل کار یعنی طرح ، محاسبه و اجرا را شامل میشود . حتی می توان گفت که مطالعه طرز کار قطعات ساختمانی در آزمایشگاه ها ، زیر بارهای مختلف و در شرایط گوناگون ، " بازسازی " حالت های خاص خرابی ، در مقیاس محدود ، بنحو دلخواه و قابل کنترل می باشد .
در مقاله حاضر سعی شده است بعضی از خرابیهایی که در ساختمانها رخ داده است با ذکر علل آنها جمع آوری گردد .
باشد که مورد توجه اهل فن و سازندگان قرار گیرد .