کاربرد " شمارگر"Computer در براورد ساختن با روش CPM

نویسنده

چکیده

شمارگرهای الکترونی یا کامپیوتر میتواند بااطلاعاتی که از برنامه های C.P.M دریافت میدارند محاسبه مربوطه را بطور خودکار انجام داده ، نتیجه پاسخ پرسشها را در اختیار ایشان قرار دهند .
طرز عمل روی سلسله عملیات ریاضی و منطقی صورت می گیرد که قبلا برنامه ریزی شده اند و بطور کلی بر دو نوع اند :
1)شمارگرهای قیاسی Analogue Computer که به پرسشها با استفاده از شباهت مدارهای الکترونی پاسخ میدهند. در روش C.P.M که در پروژه های ساختمانی متداول شده اند معمولا از این دسته از کامپیوترها استفاده می شود .

2)شمارگری رقمی Digital Computer که به پرسشها ، بطور مستقیم و عددی پاسخ میدهند و خاصه قسمت ورودی اطلاعات و قسمت محاسب و قسمت خروجی برای هر نوع روش برنامه نویسی متوالی Iterative programming آمادگی کامل دارند . در بین این دسته از کامپیوترها IBM یکی از معروفترین دستگاهها میباشد .