مهندسی هسته ای چیست و مهندس هسته ای کیست ؟

نویسنده

چکیده

در این مقاله مهندسی هسته ای بعنوان یک رشته مهندسی معرفی شده و وظایف مهندس هسته ای که طرح ، ساختمانها و استفاده از انواع راکتورهای هسته ای می باشد مشخص گردیده است . آینده نگری مهندسی هسته ای در ایران نیز مورد بحث قرار گرفته است .