روش جدیدی جهت تعیین ضریب مقاومت لوله ای آبرسانی با استفاده از ریاضیات آمار و احتمالات

نویسنده

چکیده

برای محاسبه افت فشار در لوله های آبرسانی توسط فرمول دارسی و ایسباخ احتیاج بع تعیین ضریب مقاومت? و در نتیجه آگاهی قبلی برمیزان عدد ناصافی جدار داخلی K لوله می باشد . تنها روشی که تا کنون برای تعیین مقدار K مورد استفاده قرار می گیرد آزمایش هیدرولیکی روی لوله مورد نظر است . این عمل غالبا پر خرج و گاهی بعلل فنی غیر ممکن و مستلزم مدل سازی میگردد . لذا در این موارد برای انتخاب عدد K مقدار حدس زده میشود که اکثرا دقت کافی را دربر ندارد.
در این مقاله مشکلات تعیین عدد K مورد بررسی قرار می گیرند و تاثیر خواص مختلف هندسی جدار داخلی لوله ها در میزان افت فشار آنها ارزیابی میگردند .
سپس به کمک ریاضیات آمار و احتمالات پارامترهایی جستجو میگردند که خواص هندسی فوق ذکر را گویا باشند . با کمک این پارامترها و با استفاده از قوانین جریان توربولانت در مرحله اول بیک فرمول کلی رسیده و سپس با استفاده از نتایج عددی آزمایشهای هیدرولیکی برای حالت خاص ناصافی های طبیعی شدید یک رابطه عددی نتیجه میگردد که با استفاده از آن میتوان برای این حالت خاص – مقدار? و یا K را بدون توسل به آزمایش هیدرولیکی و فقط با استفاده از برداشت پرفیلهای طولی از ناصافی های جدار داخلی لوله محاسبه نمود .