روش اندازه گیری جهت بدست آوردن تداخل امواج درآنتن های 9 شیاری

نویسنده

چکیده

اینک که در مقاله قبلی تطبیق یک موج بر ساده مورد بررسی قرار گرفته و روشی مناسب نیز در این مورد پبشنهاد گردیده است ، در این مقاله تاثیر تشعشع کننده ها را بر یکدیگر یعنی تداخل امواج ( mutual coupling) رامورد بررسی قرار می دهیم .
تداخل امواج در آنتن های شیاری چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی در مقالات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ، ولی در تمام این مقالات از شیار کاملا باریک (شیار ) بحث شده است . در چنین شیار باریکی میتوان از اصل بابینت استفاده نمود و شیار مذکور را بعنوان دوقطبی (Dipole) فرض کرد .
در مورد آنتن های 9 شیاری که در این مقاله از آن بحث می شود ، نمیتوان از تئوری های موجود استفاده نمود چون آنتن مذکور بعلت باریک نبودن شیارهای آن قابل مقایسه با دو قطبی ساده نیست و در نتیجه عنوان از تئوری مربوط به آنتن های دو قطبی نیز استفاده کرد .
در این مقاله در درجه اول تهیه یک مدل آنتن 9 شیاری و اندازه گیری تداخل امواج در آن از نظر عملی مورد بررسی قرار گرفته است .