توصیه های بین المللی کمیته اروپائی بتن (C.E.B) توصیه های خاص مربوط به محاسبه و اجرای تیر تیغه ها

نویسنده

چکیده

تیر تیغه ها از جمله قطعات بتن آرمه میباشند که تا سالهای اخیر بطور همه جانبه مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته بودند . توسعه سریع ساختمانهای پیش ساخته متشکل از صفحات بتن آرمه ، ضرورت شناخت طرز کار صفحاتی را که در امتداد میان صفحه خود بارگزاری شده بودند ایجاد و توجه آزمایشگاه ها و مراکز پژوهش ساختمانی را به طرف تیر تیغه ها جلب نمود.
کمیته اروپایی بتن برای پاسخگویی به این ضرورت ، شروع به جمع آوری مدارک و مطالعه در زمینه تیر تیغه ها نموده و کمیسیون فنی مربوطه موفق شد نتایج پژوهش ها و مطالعات انجام شده را تنظیم و در سال 1968 در بولتن اخبار شماره 65 منتشر نماید . بالاخره پس از بررسی و مطالعه تمام مدارک و نظرهای رسیده ، در ماه ژوئن سال 1970 متن نهایی توصیه های " کمیته اروپایی بتن – فدراسسیون جهانی بتن پیش تنیده" تهیه و در بولتن شماره 73 منتشر گردید .
در این مقاله ترجمه ی این متن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد .