محاسبه سطح بیرونی و سطح درونی یک جسم جاذب از روی برجذبی گازها به کمک ماشین حساب برنامه ای

نویسنده

چکیده

در این مقاله روش محاسبه سطح بیرونی و سطح درونی یک جسم جاذب را از روی ایزوترم برجذبی گازهای مختلف شرح داده ایم . نخست با یک آزمایش دقیق ایزوترم برجذبی جسم را رسم کرده ، سپس با استفاده از معادله BET و معادله Pickett چهار پارامتر مهم جسم جاذب را با چند مرحله محاسبه پی درپی بدست می آوریم . برای داشتن مقادیر دقیقتر می توان مراحل محاسبه را ادامه دارد . با بهره مندی از یک ماشین حساب برنامه ای که برنامه ها را بصورت کارتهای سوراخ شده می پذیرد ، محاسبات با سرعت کافی و بدون اینکه نیازی به ماشین حسابگر بزرگ احساس شود انجام می گیرد .