تبدیل مستقیم انرژی (V) مبدل مگنتوهیدرودینامیک (MHD)

نویسنده

چکیده

در ژنراتور MHD گازهای یونیزه شده احتراق از کانالی عبور داده می شود و مستقیما بر اثر وجود میدان مغناطیسی خارج جریان برق تولید میشود . بنا براین برخلاف سیستم های معمولی تبدیل انرژی قطعات ژنراتور MHD بدون حرکت بوده بنابراین از این نظر مزیت بسیار دارد . ژنراتور MHD دارای بازده حرارتی نزدیک به 55 درصد میباشد و در ظرفهای مرکب واحد تولید انرژی در نیروگاه ها ممکن است بکار برده شود .
ژنراتورMHD امروزه بشکل صنعتی در نیروگاههای موجود در اروپای غربی و مخصوصا اتحاد جماهیر شوروی بکار برده شده و در آینده با توجه به کمبود انرژی یک وسیله بسیار موثر در بالابردن بازده حرارتی نیروگاهها خواهد بود .