ایران به نیروگاه هسته ای احتیاج دارد ولی ...

نویسنده

چکیده

امکانات استفاده از نیروگاه های هسته ای در ایران با در نظر گرفتن شرایط محلی ، قدرت راکتور و نوع راکتور هسته ای مورد مطالعه قرار گرفته است . در مقایسه با کشورهائی که صنایع هسته ای خود را توسعه داده اند نمونه ای از برنامه ریزی دراز مدت برای استفاده از نیروگاههای هسته ای همراه با آموزش کادر متخصصی هسته ای نیز بحث شده است .